Bureau Kooij ondersteunt architecten bij

  • het bureaumanagement van het architectenbureau
  • het verwerven en realiseren van projecten
  • het opstellen en beoordelen van (architecten-)contracten
  • het verzorgen van continuïteit en strategiebepaling

Daarnaast staat Bureau Kooij altijd klaar voor nieuwe, verrassende, vragen!

Bureau Kooij
Erik Kooij

0651 408 726
erikkooij@bureaukooij.nl

Bedrijfsvoering

Bureaumanagement
Projectorganisatie, planning, personeel, automatisering, kostenbeheersing, meerwerk, verzekeringen, huisvesting: naast het architectenbureau bestaat er gelijktijdig het architectenbedrijf. Met andere woorden: naast architect ben je  ondernemer. Is een klankbord wenselijk? Wil je wellicht taken delegeren waar je minder affiniteit of ervaring mee hebt?
Ik ondersteun je praktisch en/of adviseer je als ervaringsdeskundige.

Architectenovereenkomsten
Zonder architectenovereenkomst geen architectenbureau. De overeenkomst vormt het fundament van het architectenbedrijf. Kun jij vooraf herkennen welke kansen en bedreigingen in de tekst van een contract schuilen? Hoe om te gaan met wijzigingen en meerwerk betaald te krijgen? Ik ben gespecialiseerd in architectenovereenkomsten en geef je graag advies.

Verwerven en realiseren van opdrachten

Architectenselecties
Goed lezen en slim vragen stellen is belangrijk bij architectenselecties. Hoe bereid jij je voor op dialoogrondes? Je legt immers dan al de basis voor de relatie met je opdrachtgever.

Kwaliteitszorg
Certificering is geen doel van kwaliteitszorg bij projecten of bedrijfsvoering. Bewust handelen en het toepassen van universele afspraken wel. Zo ontstaat rust en kwaliteit. Faalkosten dalen en ‘succesopbrengsten’ stijgen. De sfeer verbetert en er ontstaat vanzelf meer trots en plezier. Hoe breng jij dit in praktijk?

BIM
Samen met BIM-specialisten heb ik een document opgesteld om vooraf de BIM-verwachtingen tussen opdrachtgever, architect én modelleur af te stemmen. Als projectbegeleider van de BNA heb ik de toestandkoming van de BNA Handleiding van de BIM-ILS Ontwerp en Engineering begeleid. Met deze hulpmiddelen kun je een passend (BIM-)honorarium bepalen. Geïnteresseerd?

Circulair Bouwen en het Materiaal-Paspoort
De Nederlandse bouwproductie moet in 2050 geheel circulair zijn. Om te weten wat dit in de praktijk betekent en de bewustwording zowel intern als extern te vergroten heb ik in opdracht van een bouwbedrijf een Materiaal-Paspoort ontwikkeld en voor een specifiek project samengesteld. De vervolgstap is om de mate van circulariteit meetbaar te maken en onderdeel van het inkoop- en afwegingsproces te maken. Wil je meer weten?

Strategie, continuïteit en opvolging

Continuïteit gaat over meer dan het organiseren van je eigen opvolging, die van je zakenpartner of promotie van een medewerker. Het kan ook samenwerken met, of overname van een ander bureau betekenen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Een klankbord kan helpen om je gedachten te ordenen en zicht op alle belangen te houden.

Interim bureaumanagement
Gaat het om tijdelijk extra capaciteit voor een complexe (veranderings-) opgave, of om het in deeltijd vervullen van een bureaumanagers-functie vanwege een vacature, plots vertrek van iemand of juist forse groei van het bureau? Ik denk met je mee met inzet van mijn kennis, ervaring en netwerk.

Strategie
Bij snel veranderende marktomstandigheden hoort het regelmatig ijken van je strategie. Blijf je wel die aantrekkelijke partij voor opdrachtgevers en medewerkers? Welke thema's spelen in de markt en bij andere bureau's? Een gesprek hierover zal inspirerend zijn! En wat doe je dan?

Recente activiteiten

De afgelopen periode heb ik aan tal van interessante opgaven mogen werken zoals: het beoordelen van vele architectencontracten en selectiestukken; het ontwikkelen van een meerwerk-aanpak en het daadwerkelijk verwerven van meerwerken; coaching en strategie-ontwikkeling bij zowel startende als gevestigde bureaus; het ondersteunen van seniormedewerkers van architectenbureaus bij het vinden van een nieuwe baan; het adviseren bij opvolging van directies; het mede-verzorgen van de BNA-cursus van Contact naar Contract; het geven van lezingen (w.o.voor de TU) over de toekomst en bedrijfsvoering van architectenbureaus en bijvoorbeeld honorariumbepaling.

Door het Nederlands Arbitrage Instutuut ben ik benoemd tot arbiter en door de BNA als projectbegeleider van de BNA-Handreiking BIM-ILS Ontwerp- en Engineering. Naast bovenstaande activiteiten ben ik nog voorzitter van een ronde-tafel-overleg van architectenbureaus alsook voorzitter van het Rotterdams Architecten Overleg.

De rode draad tussen al deze activiteiten?
Bureau Kooij is er voor architecten en voor projecten.

Verrassen

Wie verrast wie? Een architect wil zijn opdrachtgever graag verrassen met onverwachte oplossingen. Zo laat ik mij ook graag verrassen door nieuwe vragen, uitdagingen en opgaven om op mijn beurt jou weer te verrassen….. Daarom is er Bureau Kooij.

Hoe ondersteunen?

De vorm waarin ik werk is flexibel en volgt jouw behoefte. Ik kan je adviseur, klankbord of coach zijn. Je kunt zo tijdens een gesprek zelf je gedachten rondom een onderwerp aanscherpen al dan niet verrijkt met mijn kennis en ervaring die ik met je deel. Een andere mogelijkheid is, wellicht op een vast moment in de week, dat ik concrete werkzaamheden voor je bureau verricht waar je zelf niet aan toekomt of minder affiniteit mee hebt. Nog weer anders kan ik je ad hoc helpen met bijvoorbeeld het opstellen of beoordelen van architectencontracten. 

Mijn achtergrond

Naast mijn studie Bouwkunde aan de TU Delft (1979-1984) en later de HBO TOP-Opleiding Bouwmanagement (1996-1999) vormt met de opgedane werk- en levenservaring de basis voor Bureau Kooij. Een leven lang nieuwe ervaringen opdoen heeft mij eveneens gevormd.

De vele gesprekken met ‘ervaringsdeskundigen’ hebben mijn kennishorizon verbreed en mij vaardig gemaakt om te gaan met wat er op een architect-ondernemer afkomt. Het is vaak hard werken geweest als tekenaar, projectleider en directievoerder bij Van den Broek en Bakema (1987 – 1996), als architect/directeur bij DSBV (1996- 1999) en als bureaumanager/directeur bij Spring architecten (1999-2018).

Hoewel ik sta ingeschreven in het architectenregister heb ik me gespecialiseerd in het verzorgen van het bureaumanagement van het architectenbureau, architectencontracten en het optimaliseren van processen. Anderen zeggen over mij dat ik complementair ben aan menig architect. Naast het opbouwen van organisaties heb ik ook ervaring met krimp. Dit laatste is minder leuk, maar soms nodig, leerzaam en zeker vormend voor me geweest.

Naast mijn werk heb ik veel voor de BNA gedaan waaronder het voorzitterschap van de Juridische Commissie en van 2008 tot 2014 bestuurslid van het hoofdbestuur van de BNA. Verder ben ik o.a. actief geweest voor Bouw Beter (reduceren van faalkosten in de bouw en het architectenbureau).

Tot slot: ik zet me graag in om de verwachtingen van een Bouw Informatie Model (BIM) al in een vroeg stadium af te stemmen tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en modelleur. Het ene BIM is het immers het andere niet.

In april 2018 ben ik gestart met Bureau Kooij om mijn kennis, ervaring en netwerk in te zetten voor meerdere architecten(-bureaus) en andere interessante vragen te beantwoorden die op me afkomen. Genieten!

Wil je meer weten? Neem gerust contact op:
erikkooij@bureaukooij.nl   of   0651 408 726